ANBI

Sinds 2014 zijn ANBI geregistreerde organisaties verplicht om onderstaande informatie publiekelijk te delen. We doen dit graag.

Stichting Digital Education Africa Network

Fiscaal nummer: 8101.54.316

Kamer van Koophandel: 34154419

Statutaire doelstelling

Het stimuleren van ontwikkeling in niet-westerse samenlevingen door de inzet van ICT- en internet.

Beleid voor de komende drie tot vijf jaar

Ons beleid voor de komende jaren is om:

  • verder specialiseren op het gebied van “ICT for Education”;
  • ons geografisch bereik te vergroten;
  • onze dienstverlening naar scholen te vergroten door samenwerking met lokale partners;
  • een bredere financiële basis voor onze activiteiten na te streven.

Activiteiten rapportage

Een activiteitenverslag is terug te vinden vinden in het meest recente jaarverslag.

Algemeen beleid

Het algemeen beleid van DEAN is:

  • dat alle initiatieven van DEAN zelfstandig kunnen voortbestaan zonder langdurige externe (financiële) ondersteuning;
  • dat de focus ligt op de (creatie van een) middenklasse;
  • dat de focus ligt op ICT en onderwijs;
  • dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met lokaal personeel en lokale kennis.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De actuele bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid zijn terug te vinden in het meest recente jaarverslag.

Financieel jaarverslag

Ons financieel jaarverslag maakt onderdeel uit van ons meest recente jaarverslag en is ook beschikbaar in het standaard ANBI formaat.

© Digital Education Africa Network • Unleashing Potential